KLIENCI/KONTRAHENCI/DOSTAWCY/PODWYKONAWCY 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół rzeczoznawców samochodowych, maszyn i urządzeń ekspertyza s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 68B 61-622 Poznań Tel.:61 826 57 69, e-mail: poczta@rzeczoznawcyap.pl;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,   e-mail poczta@rzeczoznawcyap.pl 
 1. W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, Administrator pozyskał dane od Państwa pracodawcy, któremu udzieliliście państwo zgody na przekazanie danych.
 2. W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować: imiona i nazwisko, firmę, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, posiadane uprawnienia, nr rejestracyjny pojazdu, nr rachunku bankowego.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi regulacjami w zakresie ochrony danych. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
 1. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa; 
 2. zawarcie i realizacja umowy;
 3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak:
 • nawiązanie stosunków biznesowych (m.in. złożenie zapytania ofertowego lub oferty),
 • realizacja umowy zawartej pomiędzy Administratorem a kontrahentem Administratora, na rzecz którego wykonują Państwo bezpośrednio lub pośrednio usługi,
 • zapewnienie, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi ze sobą podmiotami,
  w szczególności na etapie ofertowania, zawierania umów oraz ich następczej realizacji,
 • weryfikacja kontrahentów celem przeciwdziałania przestępstwom, w tym zapobiegania oszustwom,
 • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 1. Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być
  w szczególności:
 1. instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania danych na podstawie stosownych przepisów prawa,
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradczo–kontrolne (np. firmy audytorskie),
 3. podmioty działające na zlecenie Administratora w celu dochodzenia praw przysługujących Administratorowi (np. zewnętrzne kancelarie prawne),
 4. banki prowadzące Państwa rachunek bankowy lub rachunki bankowe Administratora,
 5. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ubezpieczenia lub do których Administrator zwróci się z roszczeniem o wypłatę odszkodowania,
 6. inne podmioty, którymi Administrator posługuje się w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej i którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych tożsamych umów.
 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej lub do zakończenia okresu, przez który Administrator jest zobowiązany wykazywać wypełnienie obowiązków określonych w odpowiednich przepisach prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 2. Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych (w granicach określonych w art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania swoich danych (w granicach określonych w art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych (w granicach określonych w art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (w granicach określonych w art.
  18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych (w granicach określonych w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (w granicach określonych
  w art. 21 RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 2. W zakresie w jakim dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, podanie danych jest dobrowolne.