KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ EKSPERTYZA S.C. szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.rzeczoznawcyap.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ EKSPERTYZA S.C. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.rzeczoznawcyap.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.rzeczoznawcyap.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół rzeczoznawców samochodowych, maszyn i urządzeń ekspertyza s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 68B 61-622 Poznań Tel.:61 826 57 69, e-mail: poczta@rzeczoznawcyap.pl;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,   e-mail poczta@rzeczoznawcyap.pl 
 1. Przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować: imiona i nazwisko, firmę, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, posiadane uprawnienia, nr rejestracyjny pojazdu, nr rachunku bankowego.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi regulacjami w zakresie ochrony danych. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
 1. zawarcie i realizacja umowy;
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak:
 • nawiązanie stosunków biznesowych (m.in. złożenie zapytania ofertowego lub oferty),
 • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 1. Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być
  w szczególności:
 1. instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania danych na podstawie stosownych przepisów prawa,
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi,
 3. podmioty działające na zlecenie Administratora w celu dochodzenia praw przysługujących Administratorowi,
 4. banki prowadzące Państwa rachunek bankowy lub rachunki bankowe Administratora,
 5. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ubezpieczenia lub do których Administrator zwróci się z roszczeniem o wypłatę odszkodowania,
 6. inne podmioty, którymi Administrator posługuje się w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej i którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych tożsamych umów.
 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej lub do zakończenia okresu, przez który Administrator jest zobowiązany wykazywać wypełnienie obowiązków określonych w odpowiednich przepisach prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 2. Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych (w granicach określonych w art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania swoich danych (w granicach określonych w art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych (w granicach określonych w art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (w granicach określonych w art.
  18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych (w granicach określonych w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (w granicach określonych
  w art. 21 RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 2. W zakresie w jakim dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, podanie danych jest dobrowolne.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
  W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.Administrator informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
  Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
  Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
  Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.